מדיניות פרטיות

(“החברה”) Ramat Rachel המופעל על-ידי ,(“האתר”) _____krr.co.il_____ מתייחס לשימוש באתר ניוקו הזמין בכתובת (“תנאי השימוש”) הסכם זה.

.המונח “שימוש באתר” כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר

.המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בשירותים השימוש המפורטים להלן. מובהר כי השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש )חלקם או כולם( השימוש באתר, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים במסגרתו, וכן כל שירות נוסף שיוצע מפעם לפעם (“השירותים”) הוא בכפוף להתחייבויותיך לתנאי

.תשתמש באתר והימנע מגישה אליו דרך כל מכשיר תקשורת באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (“מכשיר תקשורת”). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או אם אינך מעוניין שתנאי השימוש והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ”ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם

.תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה

 1. הצהרות והתחייבויות המשתמש באתר
  1. .השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות הדין, לרבות זכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים
  2. .בשימוש באתר הינך מתחייב להוראות תנאי שימוש אלו, וכן לתנאי כל תקנון רלוונטי אחר החל או שיחול על האתר
  3. :הינך מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות באתר
   1. ;גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה
   2. ;מניפולציה על כתובת הURL- של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה )URL Hacking(
   3. של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחרהעלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל די; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי
   4. הכנסה של שינויים כלשהם באתר או ביצוע פעולה בעיצוב האתר, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר;
   5. של חלק כלשהו של האתר או השירותים; השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר או של כל משתמש אחר באתר; לא להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, להעביר, להציג בפומבי, להוציא לאור או ליצור נגזרות לאתר מידע שאיננו נכון או איננו חוקי; לא להטעין כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, שימוש בלתי חוקי או אסור או לשם מטרה בלתי חוקית או אסורה. בין היתר, הינך מתחייב שלא להתחזות לאדם או גוף כלשהו, או למסור מידע שאיננו נכון במלואו; לא להטעין
   6. לפגוע בשימוש באתר. שימוש בכל רובוט, “תולעת” )spider(, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן
   7. התערבות או הפרעה לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.
   8. כניסה לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לגישת הכלל.
 2. מסירת מידע
  1. כחלק מהשימוש באתר, יתכן ותידרש לספק פרטים על אודותיך. פרטים אלו יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר טלפון נייד וכדומה.
  2. החברה אוספת ומעבדת מידע על אודות השימושים שלך באתר, לרבות זמן ההתחברות ופעולות באתר. – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט )IP ( שממנה פנית ועוד. בנוסף בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע המידע שאתה מוסר ביודעין מזהה אותך באופן אישי. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך
  3. שתמסור ובמידע שנאסף עליך, נשמר בהסכמתך ואתר מאשר כי שמירת המידע והשימוש בו לא יחשבו כפגיעה בפרטיות. הפרטים שתמסור יישמרו כולם או חלקם על ידי החברה והשימוש בהם ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים ב”מדיניות הפרטיות” של החברה. בנוסף, השימוש בפרטים
  4. הינך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.
 3. הגבלת השימוש באתר
  1. ידך, חשבוניות עבר ומסמכים אחרים, ולא תהיה לך כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך. אותה תקופה יפקע תוקפן של ההסכמות בינך ובין החברה לפי תנאי שימוש אלו. מובהר כי החברה תהיה רשאית למחוק כל מידע השמור במערכת, לרבות מידע שהוזן על החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן אפשרות השימוש באתר, כולו או מקצתו. החברה תפרסם הודעה על הפסקת השימוש באתר זמן סביר מראש. עם סיומה של
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן הגישה לאתר ו/או לחסום את השימוש שלך באתר באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר;
   2. כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע בחברה, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים של החברה. שימוש באתר המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
  3. לא יהיה באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של החברה ו/או איזה צד שלישי כלפיך.
 4. הגבלת אחריות
  1. השירותים או אי התאמתם לצרכיך. השימוש באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים,
   סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה
  2. החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין באתר בכל עת. על אף האמור, החברה אינה מתחייבת כי האתר יסופק בכל עת, בתקינות
   מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל אתר אחר, גם האתר חשוף לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת
   לאיזו תקלה ו/או פגיעה באתר ו/או בשימוש בו.
  3. והחברה אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי החברה, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי או המלצה כלשהי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד,
 5. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
  1. של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר.החברה מכבדת את פרטיותך באתר. השימוש במידע שנמסר על ידך או שנאסף לגביך בעת השימוש באתר, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב”מדיניות הפרטיות”
  2. .תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, ואנו ממליצים כי תחזור ותעיין בהם בהתאם
  3. .החברה מתחייבת לשמור את המידע בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים
  4. משימוש באתר.מובהר כי כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע
 6. אתרים חיצוניים
  1. שלישיים. השימוש באתרים החיצוניים או בכל מידע או תוכן הנמצאים באתרים החיצוניים טעון זהירות ובדיקה מצדך, וכפוף למדיניות הפרטיות של כל אתר חיצוני. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, או יכיל פונקציות עזרים, תוספים, או כלים אשר עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים, להוביל לאתרים השייכים לצדדים
  2. .מובהר כי לחברה אין שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים. החברה לא תישא בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות באתרים חיצוניים
  3. שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים.בלחיצה על קישור לאתר חיצוני, הנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק או תשלום או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות או
  4. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, פרסומות ומודעות, מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט,
   בתמונות או בקול. מובהר כי החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם והאחריות לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או
   .מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד
 7. קניין רוחני ובעלות
  1. זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות, שייכים לחברה, למעט אם צוין אחרת. לא ניתן להשתמש בכל חלק מהאתר או מתוכנו למטרות
   .מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה
  2. אין בתנאי שימוש אלו בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית באתר או בקשר אליו. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן שירותים שכלולים בו או יהיו כלולים בו, הינן
   של החברה (או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים
   .וכיוצ”ב, הקיימים ו/או מגולמים באתר, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר
  3. :למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא
   1. ;להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר
   2. ;להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים
   3. ;לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר
   4. .להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית
 8. שונות
  1. .תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימוש באתר
  2. לחברה תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ובידי החברה פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים
   .שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה
  3. במקרה בו תחליט החברה על מכירה, העברה או המחאה של האתר כולו או חלקו לידי צד ג’, ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג’, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות
   ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג’, ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג’ יישא בכל התחייבויות החברה
   כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
  4. .אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה
  5. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו
   בתל-אביב-יפו, ישראל. הדין שיחול על תנאי שימוש אלה יהיה הדין הישראלי.
Skip to content